logo

African Championships

Salah Eddine KATEB
Név

Salah Eddine KATEB

Csapat

ALGERIA (ALG)

Fogásnem

 FS - 57 kg  FS - 61 kg